امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

هیأت موسس

دکتر وحید ضیایی ( عضو هیئت علمی گروه بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر سید علی کشاورز ( عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

دکتر زهرا احمدی نژاد (عضو هیئت علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV

 دکتر پردیس نور محمدپور(عضو هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

CV