امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

معاون پژوهشی

دکتر پردیس نورمحمدپور ( عضو هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: noormohamadpour@tums.ac.ir