امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

جوایز و افتخارات

انتخاب مجله ی Asian Journal of Sports Medicine به عنوان نشریه برتر علمی -پژوهشی درچهاردهمین جشنواره ابن سینا

انتخاب مجله ی Asian Journal of Sports Medicine به عنوان نشریه برتر علمی -پژوهشی درجشنواره رازی در سال۱۳۹۲

کسب جایزه ی مقاله ی برتر در چهارمین همایش بین المللی علم و فوتبال توسط دکتر توحید سیف برقی ( یکی از اساتید مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی)