امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

تغذیه ورزشی

هدف:

هدف کلی این گروه، اعمال روش های کنترل وزن و وضعیت تغذیه (نظیر رژیم غذایی، ورزش درمانی، تجویز مکمل، طب سوزنی و….) به منظور بهبود ترکیب بدن، عملکرد و سلامت عمومی در ورزشکاران و جمعیت عمومی می باشد.

خطوط پژوهشی:

  • مدیریت تغذیه در جمعیت عمومی و بیماری متابولیک
  • مدیریت کنترل وزن و تغذیه در ورزشکاران
  • ارزیابی ترکیب بدن و متابولیسم پایه در ورزشکاران
  • نقش تغذیه و شاخص های آنتروپومتریک در ظرفیت عملکردی
  • تجویز مکمل های ورزشی در ورزشکاران

 

اعضای گروه:

دکتر زهرا علیزاده