امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

اعضا

 •  دکتر رامین کردی (رئیس مرکز)
 •  دکتر پردیس نور محمدپور (معاون پژوهشی مرکز)
 •  دکتر اسماعیل ریاحی ( گروه فیزیولوژی- مامور به خدمت)
 •  دکتر رعنا غزنوی ( گروه فیزیولوژی – مامور به خدمت)
 •  آقای اسماعیل روستا والی سرایی (مسئول امور اداری)
 •  خانم مریم نقیب موید (مسئول دفتر)
 •  دکتر مریم سلک غفاری (متخصص پزشکی ورزشی- ضریبk)
 •  دکتر بهار  حسن میرزائی (متخصص پزشکی ورزشی)
 • خانم الهه افشارنیا (کارشناس امور پژوهشی، آموزشی و مسئول  وب سایت  – نیروی طرحی)
 • خانم عفیفه خسروی ( کارشناس امور پژوهشی – نیروی طرحی)
 • خانم ماهرخ نیک محمدی ( منشی درمانگاه)
 •  آقای حسن نعمت زاده ( مسئول خدمات)