امروز: دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰


مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی تهران

آسیب های ورزشی

هدف: کمک به کاهش شیوع و ارتقا پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی در کشور

 

خطوط پژوهشی:

  • بررسی اپیدمیولوژی و عوامل خطر آسیبهای ورزشی در ورزشکاران و جمعیت عمومی در کشور
  • طراحی تستهای ورزشی و بازتوانی آسیبهای ورزشی
  • بومی سازی مداخلات پیشگیری و درمانی در آسیبهای ورزشی
  • بررسی اثربخشی مداخلات درمانی و بازتوانی در آسیبهای ورزشی
  • فناوری در آسیبهای ورزشی ( IT و Web و ساخت دستگاههای مربوطه)

اعضای گروه: