امروز: پنج شنبه, 9 آذر , 1402


مرکز تحقیقات ام اس تهران

برنامه راهبردی

اهداف کلی مرکز تحقیقات ام اس:

  1. ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران ام اس
  2. افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی مرکز
  3. ارتقاء جایگاه علمی مرکز در سطح ملی و بین المللی
  4. افزایش توانمندی های تحقیقاتی و ارتقاء دانش علوم در زمینه ی ام اس
  5. تقویت ارتباطات بین بخشی در سطح ملی
  6. توسعه ی ارتباطات بین المللی
  7. توسعه ی ارتباط با صنعت
  8. بهبود کمی و کیفی آموزش
  9. ارتقاء ارائه ی خدمات نوین در بخش آموزش و درمان
  10. افزایش مشارکت در ارتباط با سیاست گذاری های کشور