امروز: شنبه, 8 مهر , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

کنفرانس علمی یک روزه خطاهای پزشکی وروشهای پیشگیری از آن

پنجشنبه 23 آبان 1398 کنفرانس یک روزه ای با عنوان خطاهای پزشکی و روشهای پیشگیری از آن  با همکاری انجمن صنفی پزشکان ایران و مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی  در سلن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

عناوین سخنرانی شامل موارد زیر بود :

اخلاق و حقوق  پزشکی

قوانین مجازات اسلامی مرتبط با حرفه پزشکی

اخذ رضایت وبراءت  نامه پزشکی

ارتباط پزشک وبیمار

گواهی نویسی پزشکی

راز داری وسر حرفه ای

راهای پیشگیری از خطاهای پزشکی