امروز: شنبه, 8 مهر , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

گزارش جلسه پیرامون مگاپروژه مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

در تاریخ98/5/22 جلسه ای پیرامون روند پیشبرد مگاپروژه مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی  در ساعت 11 صبح برگزار گردید.

عنوان مگاپروژه مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی آلزایمر تعریف شده است.در همین راستا  مسوول انجمن آلزایمر ایرا ن حضور داشت . در این جلسه در مورد اهمیت این بیماری  وبروز آن در ایران وجهان  وهمچنین در مورد اهمیت تحقیقات پایه ای در مورد جنبه های مختلف این بیماری بحث وگفتگو شد .