امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

هیأت موسس

دکترسید شهاب الدین صدر :  دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکترسید شهاب الدین صدر : دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر فاطمه نبوی زاده: دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر فاطمه نبوی زاده: دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر منصور کشاورز : دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر منصور کشاورز : دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر علیرضا شعبانزاده پیر سرایی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر علیرضا شعبانزاده پیر سرایی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

دکتر محمد جواد ابوالحسنی : متخصص سیستمهای بیومدیکال

دکتر محمد جواد ابوالحسنی : متخصص سیستمهای بیومدیکال