امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

برنامه راهبردی

1– شناسایی و ارائه مدلهای موثر بر پیشگیری از بروز بیماریها و ناهنجاریها از طریق تشخیص های به موقع الکتروفیزیولوژی
2- توسعه دانش مرتبط با حیطه الکتروفیزیولوژی
3- ارتقای توانمندی پژوهشگران ،روشهای پژوهش و تولید اطلاعات مرتبط با الکتروفیزیولوژی
4-تربیت متخصصان و پژوهشگران جدید
5- هدایت تحقیقات از نظر کمی وکیفی و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مربوط به حیطه الکتروفیزیولوژی