امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

الکتروفیزیولوژی عصب -عضله

نام نام خانوادگی

تخصص تصویر
دکترعلیرضا ایمانی دکترای تخصصی فیزیولوژی CV tums
دکترمنصورکشاورز دکترای تخصصی فیزیولوژی CV tums
دکتر ژیلا پیرزاده جهرمی دکترای تخصصی فیزیولوژی CV

 

گروه الکتروفیزیولوی  عصب -عضله

الکتروفیزیولوژي بالینی مجموعهاي از روشهاي بکر تشخیصی براي ارزیابی سیستم اعصاب محیطی و مرکزي برپایه ارزیابی فیزیولوژي عصب، عضله واتصال عصب و عضله میباشد. یافتن روشهاي نوین تشخیصی در آسیبهاياعصاب و عضلات و ارزیابی میزان و شدت آسیب و میزان احتمال بهبودي و توان باقیمانده از جنبه هاي مهم تشخیصی در اینگونه بیماران از نظر یافتن نحوه مناسب توانبخشی بیمار میباشد.

 

دکترای تخصصی فیزیولوژی