امروز: پنج شنبه, 18 خرداد , 1402


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

اعضاء شورای پژوهشی

   نام ونام خانوادگی تخصص مرتبه علمی ایمیل
دکترسید شهاب الدین صدر فیزیولوژی استاد shahabsadr2002@yahoo.com
دکتر فاطمه نبوی زاده فیزیولوژی انسانی  استاد nabavizade@tums.ac.ir
دکتر منصور کشاورز فیزیولوژی استاد mkeshavarz@sina.tums.ac.ir
دکتر علیرضا ایمانی فیزیولوژی دانشیار  aimani@tums.ac.ir
دکتر مژده نوید حمیدی فیزیولوژی  دانشیار navidhamidi@gmail.com
دکتر ژیلا پیرزاد جهرمی فیزیولوژی دانشیار g_pirzad_jahromi@yahoo.com
دکتر محسن پرویز فیزیولوژی دانشیار parvizmo@sina.tums.ac.ir
دکتر  عباس نوروزی جاویدان فیزیولوژی دانشیار norouzij@yahoo.com
دکتر محمود رضا حاجی قاسم علوم اعصاب دانشیار mhaji63@yahoo.com
دکتر  نقی شهابی  مجد فیزیولوژی  دانشیار   shabbimajd@yahoo.com
دکتر مسعود اسلامی  قلب دانشیار eslamima@doctor.com
دکترمریم فرهمند فر فیزیولوژی دانشیار mfrahmandfar@sina.tums.ac.ir