امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

کارکنان

بهاره پورقاز
کارشناس پژوهشی
مسئول وبسایت
آدرس ایمیل:
Pourghaz.bahar@gmail.com

مریم رشیدی
کارشناس آموزش
(ارشد مدیریت آموزش)
آدرس ایمیل:
mari.rashidi.rs@gmail.com