امروز: یکشنبه, 6 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

پسا دکتری (شرایط)

شرايط ورود به دوره:

الف) داشتن مدرك دكتراي تخصصي (Ph.D) , تخصص یا فوق تخصص باليني در رشته‌هاي مرتبط با حيطه فعاليت‌هاي پژوهشي مركز.

ب) حداكثر سن داوطلب 40 سال مي‌باشد.

ج) داوطلب از محققین استخدام شده مرکز یا از اعضا هیات علمی نباشد.

د) كسب پذيرش از يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه بعنوان محقق اصلي (Principle Investigator) و تأييد توسط شوراي پژوهشي مركز در قالب يك يا چند طرح تحقيقاتي و تحت عنوان پژوهشگر پسا دكترا.

 

طول دوره:

الف) براساس طول مدت اجراي طرح تحقيقاتي، حداقل يكسال و حداكثر 3 سال مي‌باشد.

ب) گواهي گذراندن اين دوره با اعلام محقق اصلي و پس از اتمام دوره توسط مركز و با تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه صادر مي‌گردد.

تبصرة 2: پذيرش حداقل يك مقاله در مجلات معتبر بين‌المللي (ISI با IFبزرگتر از 2) براي صدور گواهينامه ضروري است.

 

 ساير موارد:

الف) پژوهشگران پسا دكترا زير نظر مستقيم محقق اصلي فعاليت مي‌كنند و حق‌الزحمة آنان از محل بودجه طرح تحقيقاتي قابل پرداخت است (معادل با حقوق و مزایا ی استادیار پایه 1).  

ب) محقق اصلي موظف است پژوهشگر پسا دكترا را براي انجام فعاليتهاي پژوهشي راهنمايي لازم نموده و امكانات لازم را در اختيار ايشان قرار داده و پيشرفت كار را به معاونت پژوهشي دانشگاه اطلاع دهد تا در آمار ساليانه مد نظر قرار گيرد.

ج مركز مربوطه موظف است كليه امكانات آموزشي و پژوهشي از قبيل كتابخانه، اينترنت و امكان شركت در كارگاههاي دوره‌هاي روش تحقيق و … را براي پژوهشگر پسا دكترا فراهم نمايد.

د) پژوهشگر پسا دكترا براساس توافق اوليه با محقق اصلي از حقوق مادي و معنوي هر طرح تحقيقاتي كه در آن فعاليت مي‌كنند برخوردار مي‌باشد.

هـ) جذب پژوهشگر پسا دكترا از كشورهاي ديگر مجاز بوده و حقوق وي از محل بودجه طرح تحقيقاتي قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصرة 3: مركز تعهدي براي استخدام پژوهشگر فوق دكترا ندارد.