امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

فلوشیپ

فلوشيپ،آموزش در رشته ايست كه از يك سو نياز به ارائه آموزشهاي تكميلي تخصصي براي ارتقاء مهارت عملي تخصصي در آن رشته وجود داشته و از سوي ديگر ارائه ان در قالب دوره فوق تخصصي معادلي وجود نداشته باشد.متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پزشكي و دندانپزشكي وگذراندن مراحل ذيل به اخذ گواهي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)نائل مي شوند:

الف) پذيرش در آزمون ورودي دوره فلوشيپ

ب)موفقيت در اتمام دوره آموزشي(علمي و عملي)مصوب در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مورد تاييد دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق ضوابط

ج)موفقيت در ارزيابي پاياني دوره فلوشيپ توسط دانشگاه

هدف از برقراري دوره هاي تكميلي تخصصي باليني پزشكي در دانشگاههاي كشور افزايش مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان متخصص در يك حيطه خاص از رشته پيش نياز و نيز توسعه دانش در زير شاخه ها ، در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته هاي علمي پزشكي مي باشد.

شرایط ورود به دوره

دانشجویان فلوشیپ مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب