امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته


بررسی تاثیر ممانتین درمقایسه با پلاسبو دربهبود میزان خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار دو گروهی دوسوکور

مجری: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان


بررسی اثر دارویی مینوسایکلین بر روی بیان ایندول آمین2و3 دی اکسیژناز و متابولیت های مسیر کاتابولیسم تریپتوفان در سلول های میکروگلیا موش صحرائی

مجری: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان


بررسی اثر داروی مینوسایکلین بر روی بیان دو مارکر CD36 و CD44 در سلول های میکروگلیا موش صحرایی

مجری: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان


مرور نظام مند و فرا تحلیلی برای ارزیابی شیوع نوع فامیلیال بیماری مولتیپل اسکلروزیس

مجری: خانم دکتر سماء بیطرفان


سامانه تحت وب ثبت بیمارستانی فاز حاد سکته مغزی با قابلیت تشخیص هوشمند بیماران واجد شرایط دریافت ترومبولیتیک وریدی

مجری: خانم دکتر مژده قبائی


بررسی اثر ممانتین بر روی مبتلایان به نوریت اپتیک مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

مجری: آقای دکتر پیام صراف


مقایسه پروفایل ncRNA  موجود در نمونه مایع مغزی-نخاعی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران

مجری: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان


بررسي نقش کانالهاي پتاسیمي Kir4.1 در سرکوب منتشر قشري ناشي از استروک ايسكمیک در مدل حیواني

مجری:خانم دکتر مژده قبائی


سامانه تحت وب ثبت بیمارستانی فاز حاد سکته مغزی با قابلیت تشخیص هوشمند بیماران واجد شرایط دریافت ترومبولیتیک وریدی

مجری: خانم دکتر مژده قبائی


بررسی تغییرات بیان ژن و میزان پروتئین کلوتو در روند پاتوژنز بیماری در سیستم عصبی مرکزی موش مدل تجربی انسفالومیلیت اتوایمی

مجری: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان


بررسی تغییرات سطح فاکتور رشد فیبروبلاستی 23 و 1و25-دی هیدروکسی ویتامین D در سرم و مایع مغزی-نخاعی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه کنترل، در افراد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران.

مجری: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان


بررسی اثر کاهش وزن (با جراحی باریاتریک معده یا رژیم غذایی به همراه ورزش) در تخفیف حملات سردرد در بیماران چاق مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک کاهش وزن بیمارستان سینا

مجری: خانم دکنر منصوره تقاء


ارزیابی و مقایسه وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری های مغز و اعصاب با استفاده از شاخص های آزمایشگاهی، بدو بستری و زمان ترخیص از بخش های‌ مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی

مجری: آقای دکتر پیام صراف


بررسی ارتباط سابقه کاهش وزن شدید و ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروز در مراجعین به درمانگاه بیمارستان امام خمینی و سینا در سال 1393 الی 1395

مجری: خانم دکتر سماء بیطرفان