امروز: دوشنبه, 7 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

شرایط فلوشیپ

الف)شرايط عمومي

داشتن مدرك دانشنامه تخصصي در رشته پيشنياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاهها و مراكز مورد تاييد وزارت متبوع

شركت و قبولي در آزمون پذيرش فلوشيپ

داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت براي آقايان

تبصره1: دارندگان گواهي دوره فلوشيپ رشته هاي مختلف يا كساني كه دوره مذكور را با موفقيت طي نموده اند ويا قبولشدگان آزمون نهايي دانشنامه فوق تخصصي در يكي از رشته هاي پزشكي ( به استثناء قبولشدگان آزمون نهايي رشته فوق تخصص قلب و عروق)مجاز به شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ نميباشند.

تبصره2: شرط شركت در آزمون پذيرش دوره هاي فلوشيپ ارائه گواهي از سوي معاونت سلامت مبني بر اتمام كليه تعهدات ميباشد.

تبصره3: داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه ها,سازمانها،و نهادها در هنگام ثبت نام موظف به ارائه معرفي نامه از سازمانهاي ذيربط مبني بر موافقت با ماموريت آموزشي خود در صورت قبولي در آزمون پذيرش ميباشند.

نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)

 ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ )در يك مرحله طبق اعلام دبير خانه شورا آموزش پزشكي و تخصصي صورت مي گيرد . طول دوره ه هاي تكميلي تخصصي حد اقل 12 ماه و در موارد ضروري به پيشنهاد دانشگاه و تشخيص كميته تدوين و ارزشيابي رشته مربوطه و نيز تاييد دبير خانه قابل افزايش تا حد اكثر 18 ماه خواهد بود.

توجه :كسانيكه در مراكز آموزشي , بهداشتي و درماني مسئوليت اداري و اجرائي دارند نمي توانند به طور همزمان به تحصيل در رشته فلوشيپ بپردازند.

نحوه اخذ تعهد از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ)

اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كه در آزمون دوره هاي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ) با سهميه هيات علمي پذيرفته شده اند ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام مي باشند و دانشگاه محل استخدام موظف به پرداخت 50% كليه هزينه هاي تحصيلي برابر ضوابط وزارت متبوع مي باشد .

پذيرفته شدگان شاغل در حين ثبت نام ملزم به ارائه حكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق ميباشند.