امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

اعضای شورای پژوهشی

آقای دکتر محمدحسین حریرچیان
استاد گروه نورولوژی
harirchm@tums.ac.ir

آقای دکتر شهریار نفیسی
استاد گروه نورولوژی
nafissi@tums.ac.ir

خانم دکتر مژده قبائی
استادگروه نورولوژی
ghabaeem@sina.tums.ac.ir

خانم دکتر منصوره تقاء
استاد گروه نورولوژی
toghae@sina.tums.ac.ir

آقای دکتر عباس تفاخری
دانشیار گروه نورولوژی
abbas.tafakhori@gmial.com

آقای دکتر پیام صراف
دانشیار گروه نورولوژی
sarrafp@gmail.com

آقای دکتر فرزاد فاتحی
دانشیار گروه نورولوژی
fatehifa@gmail.com

خانم دکتر سکینه رنجی بوراچالو
استادیار گروه نورولوژی
sranji@tums.ac.ir

خانم دکتر سما بیطرفان
استادیار، دکتری تخصصی تغذیه
bitarafans@gmail.com

آقای دکتر هدایت عباس تبار
اپیدمیولوژیست
Hedayat.abastabar@yahoo.com