امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

راهنمای درج وابستگی (Affiliation)

با توجه به اینکه  در سیستم ارزشیابی فقط یک وابستگی سازمانی (Affiliation) از هر مرکز تحقیقاتی پذیرفته می شود،

افیلیشن مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب در مقالات، کنگره ها و سمینارها،  فقط بصورت زیر دارای امتیاز می باشد:

Iranian Center of Neurological Research, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Affiliation