امروز: دوشنبه, 7 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

دانشجو PhD by Research

 

آقای دکتر بهاء الدین سیروس، متخصص بیماریهای مغزواعصاب

دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی ژنتیک

عنوان پایان نامه:

مقایسه پروفایل ncRNA موجود در نمونه مایع مغزی-نخاعی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران

استاد راهنما: آقای دکتر محمد حسین حریرچیان و آقای دکتر غلامرضا شریفی