امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

Shariati Hospital Faculty Members

 

Dr Shahryar Nafissi

Professor of Neurology

CV TUMS

Dr Farzad Fatehi

Associate Professor of Neurology

CV TUMS

Dr Shahram Oveis Qaran

Assistant Professor of Neurology

CV TUMS

Dr Asgar Ghorbani

Assistant Professor of Neurology

CV TUMS

Dr Siamak Abdi

Assistant Professor of Neurology

CV TUMS