امروز: سه شنبه, 6 آبان , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

بیمارستان سینا و کرونا

آنچه در این جستار می آید به منظور ثبت در تاریخ پزشــکی ایران نوشته شده است. نگارنده این جستار را به عنوان کســی نوشته که در بیمارستان سینا رشد کرده و اکنون نیز در این بیمارســتان مشغول به کار اســت و از اینکه جزءی از جامعه این بیمارســتان و به اصطلاح ســینایی است، به خود میبالد. بی شک همین حس در ســایر همکاران نسبت به جایی که در آن بالیــده و کار میکننــد نیز وجــود دارد و چه خوب اســت همه از جایی بنویســند که در آن رشد کــرده و کار میکنند.

تاریخ پزشــکی ایران متکی به همین نوشته هاست و اگر این کار انجام شود آیندگان بــا گنجینهای بســیار گرانبها روبه رو خواهند شــد. اکنون برای ما جای تأســف اســت که چرا بسیاری از پیشکســوتان و اســتادان بزرگ جامعه پزشکی خاطرات خود را ننوشــتند و باعث شدند که بخش مهمــی از زحماتی که برای پزشــکی این مرز و بوم کشــیده اند، نادیده باقی بماند. بــه هر صورت حالا هم دیر نشــده و همه باید به انجام این مهم اهتمام بورزند. این روزها تمام بیمارســتانهای ایران درگیر اپیدمی بزرگ کرونا ویروس هستند. این اپیدمی شاید بزرگترین اپیدمی پس از اپیدمی ۱۹۱۸(آنفلوانزای اسپانیایی) محسوب شــود. بخشی از مشکلاتی که اکنون با آنها روبهرو هستیم به دلیل نداشتن تجربه و آموزش در برخورد با چنین شــرایطی اســت. این تجربه با نوشتن ما منتقل میشود. اگر پیشینیان این کار را نکرده انــد ما باید انجام دهیم. باید بنویســیم که چــه کارهایی را انجام داده ایــم. چه راههایی را رفته ایم. اشــکالات کارمان کجا بود و هزار موضوع دیگــر که همه میتوانند موضوع تحقیق و نوشــتن باشــند. من در اینجا از آنچه در بیمارستان سینا رخ میدهد، مینویســم. ســایر همکاران باید از مراکز دیگر بنویســند. اگر این کار صورت گیرد تجربه های گرانبهای بسیاری برای انتقال به نسل آینده تهیه خواهد شد، بــه غیر از اینکــه تاریخ مدون پزشــکی ما نیز پربارتر خواهد شد. نگارنده سعی میکند در یادداشــتهای دیگر باز ابعاد جدیدی از نحــوه رویارویی با ویروس کرونا را در بیمارستان ســینا بنویســد. حتی نگاهی جزءی تر، مثل کاری که بخش ام اس در این زمینه انجام داد نیــز میتواند مفید باشــد که نگارنده امیدوار است در آینده نزدیک آنهــا را نیز به نگارش درآورد.

هر بیمارســتانی مهم اســت زیرا در آن بیماران مــداوا شــده و از رنجهای آنها کاســته میشــود. بیمارســتان ســینا یکــی از بیمارســتانهای اصلی دانشــگاه تهران بــوده که در خیابــان امام خمینی نزدیک به میدان حســن آباد قرار دارد. بیمارســتان سینا که ابتدا مریضخانه دولتی نامیده میشد، اولین بیمارستان مدرن ایران است. این بیمارستان در طول تاریخ شــاهد وقایع مهم تاریخی بوده است و افراد مهمی مانند شــهید مدرس، دکتر حسین فاطمی و دکتر ســعید حجاریان هریک به دنبال سوءقصد به آنها در این بیمارستان بستری شده اند. حضور جناب پرفسور عدل در این بیمارستان نقطه عطفی نه تنها برای بیمارستان سینا بلکه برای کل پزشکی این مرز و بوم محســوب میشــود. او که پایه گــذار جراحی مدرن در ایران است بیمارستان سینا را به مهمترین مرکــز جراحی ایران تبدیل کــرد. اکنون نیز به غیر از جراحی، بیمارستان ســینا از مراکز اصلی در ام اس، جراحی عروق، پیوند کلیه و تروما محسوب میشود. به غیر از بُعد تاریخی، بیمارستان سینا حجم بزرگی از بیماران شــهر تهران را پوشش میدهد. پس دور از ذهن نخواهد بود که در این همه گیری، بیمارستان سینا با حجم بزرگی از مبتلایان به کرونا روبه رو شود.

آنچه در بیمارستان سینا برای مقابله با کرونا انجام شد

در روزهای اول ورود کرونا به ایران ما نمیدانستیم که دقیقا با چه روبه رو هستیم. حتی شاید این تصور نیز وجود داشــت که میتوان به راحتــی بیماری را کنترل کرد. متأســفانه توجه نداشــتن بــه واقعیات بیمــاری و آنچه در چین رخ داده بود، ســبب شــد که بیمارســتانها ناگهان با یک بحران بزرگ روبرو شوند. بیمارستانها ناگهان با بیماران مبتلا به کرونا در اورژانس های خود روبرو شدند بدون آنکه برای مقابله با آن کمترین آمادگی لازم را داشــته باشند. شــاید یکی از مهمترین کارهای مسئولان بیمارستان ســینا و در رأس آنهــا جناب آقای دکتــر طالبپور، ریاســت محترم بیمارســتان و جناب آقای مهندس مخبر مشــاور محتــرم ريیس بیمارســتان، مدیریت بســیار ســریع این وضعیت با کمک همه استادان، رزیدنتها و پرسنل بیمارستان است. سینا به سرعت از این مرحله آشــوب عبور کرد. اولین کار سعی در غربالگری افرادی بود که به بیمارستان هجوم آورده بودند. باید کاری میشد که اورژانس با حجم بزرگی از افرادی کــه هر یک از ترس کرونا به بیمارســتان هجوم آورده بودند مستأصل و خسته نشود. بنابراین محلی جداگانه بــه غربالگری افراد اختصاص داده شد. رزیدنت هاِی آموزش دیده از رشته های مختلف بــه ترتیب شــیفت های شش ســاعته در قســمت اســکرین میدهنــد و طبق دســتورالعمل هایی که ازســوی اســتادان عفونی، اورژانس و داخلی سینا تهیه شــده، کامل آموزش میبینند. با این کار حجم بزرگــی از مراجعــان که به بســتری نیــاز ندارند با توصیه های لازم به خانه ها بازگردانده شــده و فقط آنهــا که نیاز به بســتری دارند بــه اورژانس منتقل میشــوند. این کار نظم دهی بالایی برای رســیدگی بــه مراجعــان به وجــود آورد. مشــکل دیگری که در اورژانــس وجــود داشــت جلوگیــری از مواجهه ســایر بیمــاران با مبتلایان به کرونا بود. مثل بیمــاری که به دلیل ســکته مغــزی بــه اورژانس مراجعــه میکنــد نبایــد در تماس با بیمــار مبتلا به کرونا قرار گیرد. بدین منظور قسمتی از اورژانــس با تمهیدات کامل جداســازی و قرنطینه شد. در این قسمت فقط بیماران مبتلا یا مشکوک به کرونا که نیازمند رسیدگی بودند، بستری شده و ســایر بیماران به قسمت دیگر اورژانس که کاملاْ مجزاســت، هدایــت و منتقل میشــدند.
در همان روز اول مشــخص بود که بیماران بدحال نیاز به بســتری در آی ســی یو دارند. بنابراین یکی از ساختمانهای ســینا که دارای آی ســی یو جداگانه بود، تخلیــه و به بیماران مبتلا بــه کرونا تخصیص داده شد. مسئله بســیار مهم در این برنامه ریزی ها، حفظ سلامت پزشــکان، پرستاران و ســایر کارکنان بیمارستان اســت. برای همین تلاش بسیار در تهیه گانهای مخصوص، عینک، ماسک و سایر تجهیزات محافظتی شــد. اگرچه بیمارســتان در روزهای اول با کمبود بســیار روبهرو بود، اما با تلاش همه جانبه تمام اعضای بیمارســتان تا به امروز ســعی شده تا آنجا که ممکن است کادر درمان در معرض آسیب و خطر قرار نگیرند. اینها بخش مهمی از فعالیت های انجام شــده در بیمارستان ســینا برای مقابله با این بیماری تا به امروز اســت. این تلاشها ادامه داشته و نگارنده ســعی خواهد کرد به صــورت مدوام و با جزئیات بیشــتر ســایر اقدامات این بیمارستان را نیز گزارش دهد.

نویسنده: دکتر عبدالرضا ناصرمقدسى

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *