امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

فرشتگان بی ادعا

این روزهــا که جامعه در اضطــراب ویروس کرونا میســوزد، پزشکان و پرستاران و ســایر تلاشگران کادر درمان بــا کمترین امکانات موجود به پاســداری جان مردمان این مرز و بوم رفته اند.

امروز که در بیمارســتان بــودم و تلاش و تکاپوی وصف ناپذیر این فرشــتگان را میدیدم، یادم آمد در این جامعه چه ظلم ها که بر این قشــر نرفت و چه توهین ها که نشنیدند. اما زمانی که جامعه نیاز به عمل داشت آنها که آن حرفها را میزدند، گوشــهای پنهان شــدند و باز این کادر ازخودگذشته درمان است که به داد این مردم میرسد. گرچــه متأســفانه مطمئنــم وقتــی این بلا نیز از ســرمان بگذرد، بــاز خوبیها و ازجان گذشتگی های این فرشتگان از یادها خواهد رفت و باز مدعیان سر از مخفیگاه ترس و توهم بیــرون خواهند آورد و این قشــر زحمتکش را آماج توهیــن و افترا خواهند گرفت. اما اشــکالی نــدارد. این فرشتگان به این درگاه نیامده اند که کسی مدحشــان کند. آمده اند تا دردی از دردها بکاهند تا رنجی را کم کنند و به همین اندازه نیز بسیار خرسندند. پس اگر دوباره بلا بیاید، اگر بیماری بشتابد، اگر مردمانمان در رنج و عذاب باشند، دوباره سینه سپر خواهند کرد. گفتارشــان جادو خواهد شــد، رفتارشان افســون خواهد شــد تا بیماری را از جان مردمانشــان بزدایند و به دور بیندازند. این روش و منش آنهاست و کسی نمیتواند با توهین و افترا منش و روششان را از آنها جدا کند. پزشکان و پرستاران و زحمتکشان حیطه درمان اهل وفایند. پس وفادار مردمان و سرزمینشــان تا ابد خواهند بود. دســت مریزاد به این سپیدپوشــان بی ادعا. به این فرشتگان الهی.

نویسنده: دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *