امروز: سه شنبه, 6 آبان , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

هیأت موسس

دکتر محمد علی صحراییان

دکتر محمد علی صحراییان

استاد گروه نورولوژی

دکتر منصوره تقا

دکتر منصوره تقا

استاد گروه مغز و اعصاب

دکتر کاظم محمد

دکتر کاظم محمد

استاد گروه اپیدمیولوژی

دکتر محمدحسین حریرچیان

دکتر محمدحسین حریرچیان

استاد گروه نورولوژی

دکتر محمود معتمدی

دکتر محمود معتمدی

استاد گروه مغز و اعصاب

دکتر مریم ایزد

دانشیار گروه ایمنولوژی