امروز: دوشنبه, 20 مرداد , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

معاون پژوهشی

جناب آقای دکتر عبدالرضا مقدسی(عضو هیئت علمی گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاون پژوهشی مرکز)