امروز: دوشنبه, 20 مرداد , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

رئیس مرکز

دکتر محمد علی صحرائیان (عضو هیئت علمی گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)