امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

        به وبسایت مرکز تحقیقات ام اس دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید

اطلاعات درباره ی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه ی کویید-19

با توجه به بحران اپیدمی کرونا در کشو و لزوم استفاده از این شرایط ویژه بری معرفی توانمندی های علمی دانشگاه در عرصه بین الملل و انتقال تجربیات و متخصصین دانشگاه در این زمینه، معاونت بین الملل اقدام به ایجاد صفحه ویژه ای با عنوان TUMS COVID-19 به آدرس http://en.tums.ac.ir/en/content/248/tums-covid-19  نموده است که در آن فعالیت های مختلف دانشگاه در این زمینه به زبان انگلیسی معرفی شده اند که از آن جمله به معرفی وبینارها و دوره ها ی آموزشی، طرح های تحقیقاتی در حال اجرا، مقالات منتشر شده در این زمینه، پتانسیل های دانشگاه برای فعالیت های بین المللی مشترک و فعالیت های اجتماعی دانشگاه در این اپیدمی پرداخته شده است. این صفحه به صورت هفته ای دوبار بروزرسانی می شود.بیمارستان سینا و کرونا

آنچه در این جستار می آید به منظور ثبت در تاریخ پزشــکی ایران نوشته شده است. نگارنده این جستار را به عنوان کســی نوشته که در بیمارستان سینا رشد کرده و اکنون نیز در این بیمارســتان مشغول به کار اســت و از اینکه جزءی از جامعه این بیمارســتان و به اصطلاح ســینایی است، به خود میبالد. بی شک همین حس در ســایر همکاران نسبت به جایی که در آن بالیــده و کار میکننــد نیز وجــود دارد و چه خوب اســت همه از جایی بنویســند که در آن رشد کــرده و کار میکنند.