امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی

روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۵/۳۰  با حضور کلیه اساتید راهنما و مشاور و داوران داخلی وخارجی و همچنین نماینده دانشگاه  دفاعیه پایان نامه جناب آقای دکتر امیر حسین معماری با عنوان ” طراحی یک مدل زیستی- روانی – اجتماعی برای فعالیت بدنی در کودکان نرمال ومبتلا به اختلالات جسمی و روانی ۸-۱۸ ساله ” به راهنمایی جناب آقای دکتر کردی  به ریاست جلسه جناب آقای دکتر نگاهداری تشکیل و پس از انجام مراحل قانونی دفاع دانشجوی نامبرده با نمره عالی فارغ التحصیل گردید.
  


برگزاری نخستین نشست مشترک اساتید علوم پایه و بالینی با موضوع بیماری M.S و پزشکی فرد محور

به همت معاونت تحقیقات و فناوری پژوهشکده علوم اعصاب «بازتوانی عصبی» نخستین نشست از سلسله نشست  های مشترک اساتید علوم پایه و بالینی با موضوع بیماری M.S و پزشکی فرد محور در محل پژوهشکده علوم اعصاب در بیمارستان امام خمینی برگزار گردید.
 


نشست مشترک اساتید علوم پایه وبالینی

چنانکه استحضار دارید از عمده ترین چالش های پژوهشی کشور در حوزه علوم پزشکی تعریف موضوعات پژوهشی مسئله محور و مبتنی بر نیازهای واقعی از یک سو و ارائه الگوی مطلوب ارتباط علوم پایه و بالینی از سوی دیگراست. در راستای حرکت به سمت رفع چالش های مذکور، پژوهشکده علوم اعصاب«بازتوانی عصبی» درصدد است با برگزاری سلسله نشست های تخصصی مشترک با حضور اساتید علوم پایه و بالینی نسبت به طراحی یا تعریف طرح های پژوهشی و فناورانه نیاز محور مبنی بر مسایل واقعی موجود در تشخیص، درمان و توان بخشی بیماران مراجعه کننده به به کلینیک ها و مراکز درمانی اقدام نماید.

 


بازدید هیات فرانسوی به سرپرستی ژان کریستوف بونته رایزن علمی فرانسه در خاور میانه از پژوهشکده ی علوم اعصاب

 

صبح روز یکشنبه ۳۱ تیر رایزن علمی فرانسه در آسیای غربی (خاورمیانه) در راس هیات ۵ نفره از پژوهشکده علوم اعصاب بازدید کردند و در