امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

فراخوان پروپوزال

بسمه تعالی

 

تهیه بسته های آموزشی برای گروه های هدف در زمینه ارتقای ایمنی و پیشگیری مرتبط با سوختگی همراه با برنامه سنجش اثر بخشی بسته های مذکور

سوختگی یکی از مشکلات اصلی سلامت کشور می باشد که صدمات جسمی، روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را در بر دارد. سیستم بهداشتی کشور وظیفه دارد ضمن ارتقای دانش پزشکان و پرسنل سلامت شاغل در سیستم، سواد عمومی جامعه را نیز در این زمینه بهبود بخشد. در این راستا فراخوان حاضر بمنظور جلب مشارکت محققیین و مراکز علمی موجود در کشور در اجرای این مهم اجرا می گردد.

گروه های هدف فراخوان : کلیه محققین و مراکز علمی با تجارب کافی در زمینه خدمات بهداشتی اولیه، ارتقای ایمنی و مراقبت های اولیه مرتبط با سوختگی

گرو های هدف :

۱-پرسنل بهداشتی(مراقبین سلامت، بهورزان، پزشکان)

۲-گروه های مردمی(جامعه)

اهداف برنامه

۱-نیاز سنجی آموزشی- پایلوت

۲-تهیه بسته آموزشی ویژه پرسنل

۳-تهیه بسته آموزشی ویژه جامعه

۴-تهیه برنامه سنجش اثر بخشی استفاده از بسته های تهیه شده

خروجی های موارد انتظار:

۱-گزارش نتیجه نیاز آموزشی

۲-محتوای بسته آموزشی پرسنل بهداشتی غیر پزشک به شکل متن کتاب با حجم و کیفیت متناسب با نیاز

۳-محتوی بسته آموزشی ویژه پزشکان نظام سلامت در سطح یک به شکل کتاب با حجم و کیفیت متناسب با نیاز

۴-محتوای بسته آموزشی ویژه جامعه به شکل متن کتاب با حجم و کیفیت متناسب با نیاز

۵-برنامه سنجش اثر بخشی

زمان بندی برنامه:

ارائه مورد خروجی اول تا یکماه از تصویب پروپوزال

ارائه مورد خروجی دوم الی چهارم تا ش ماه از تاریخ تصویب پروپوزال

ارائه خروجی پنجم تا هفت ماه از تصویب پروپوزال

انتشار :

انتشار خروجی ها توسط دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر با ذکر نام نویسندگان و نام و لوگوی مراکز همکار انجام گشته و کلیه حقوق مادی و معنوی آن به پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر تعلق دارد.

بودجه: بودجه مورد نیاز پروژه با لحاظ اعتبار مورد درخواست محققان و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد.

پرداخت :

پرداخت ها بصورت چند مرحله ای و پس از تصویب در شورای پژوهشی و تأیید داور/ ناظر علمی انجام خواهد گرفت. ۲۵% از اعتبار بصورت پیش پرداخت و مابقی بصورت مرحله ای پس از دریافت خروجیها طبق برنامه انجام خواهد گرفت.

 مهلت ارسال پروپوزال: ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت RFP