امروز: دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

همایش مناسب سازی برای زندگی روزانه افراد با ناتوانی جسمی

همایش مناسب سازی برای زندگی روزانه افراد با ناتوانی جسمی و آسیب نخاعی با امتیاز باز آموزی