امروز: دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

برگزاری نشست تخصصی با حضور اعضای تیم پروژه کاج و مدیران و کارشناسان امور اجتماعی سراسر کشور

صادقی فر خبر داد:

برگزاری نشست تخصصی با حضور اعضای تیم پروژه کاج و مدیران و کارشناسان امور اجتماعی سراسر کشور و آغاز فاز دوم طرح ملی کاج(کاربست شیوع شناسی اعتیاد در جامعه کار و تولید) در تاریخ ۹۸/۶/۲

 

 

 

جناب آقای دکتر صادقی فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت متبوع اعلام داشتند: حسب ماده ۱۴۷ قانون کار، دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول قانون و خانواده های آنان فراهم سازد. همچنین بر اساس فصل هفتم از سند اولیه پیشگیری از اعتیاد ، پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری از وظایف اساسی وزارت متبوع و معاونت فرهنگی اجتماعی است. این مستندات قانونی بعلاوه تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار و نیز مواد ۳۵ و ۸۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، مبنای مجموعه ای از اقدامات شناختی به قصد تولید شواهد معتبر و پیوند امر سیاستگذاری با دانش و در نهایت تدوین اسناد و طراحی و اجرای برنامه های مداخلاتی گردیده است.
دکتر صادقی فر با اشاره به رویکردها و جهت گیریهای صحیح دولت تدبیر و امید و وزارتخانه در امر سلامت آحاد مردم و بویژه سلامت نیروی کار و نیز مدیریت آسیب های اجتماعیدر جامعه کار و تولید و نگاه همه جانبه به همه ابعاد متنوع و وجوه متعدد پدیده ها و خروج از رویکردهای تک بعدی نگر و دیده مان سنتی درمان محور و لحاظ همه ابعاد سلامت( جسمیف روانی، اجتماعی و معنوی) ، بر ضرورت شکل گیری گفتمان و اهتمام اجتماعی و شکل گیری نهضت فراگیر اجتماعی در امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردانها تاکید نمودند.
دکتر صادقی فر اظهار داشتند: جهت گیری درست در امر آسیب های اجتماعی، حرکت از سیاستهای تجویزی دولتی به سمت سیاستهای مشارکتی ، جایگزین سازی ابتکارات جامعه مدنی با راهکارهای دولت محور و پرهیز از نگاهها و اقامات ساده انگارانه، هیجانی، غیرکارشناسی، قیم مآبانه است.
معاون فرهنگی اجتماعیدر ادامه این نشست چهار ساعته، که بصورت ویدیوکنفرانس برگزار گردید، ضمن ابراز این نکته که؛ برنامه، خروجی فرآیند برنامه ریزی است و برنامه اگر توسط فرآیند پیوسته برنامه ریزی، روزآمد نشود، فاقد کارآیی لازم خواهد بود،به عنصر پویایی که خصلت کار اجرایی است اشاره نموده، ضرورت تلفیق دانش و تجریه را هم در مسیر تدوین برنامه و هم فرایند اجرا یادآور شدند.
در انتها دکتر صادقی فر به بیان برخی خصوصیات و ویژگی های طرح کاج(روشمندی، ساختار و ارکان مناسب و اجزاء منسجم، کادر مدیریتی مجرب و متخصص، معطوف بر محیط های کاری، خلاقیت و …) پرداخته و الزامات مورد نیاز برای موفقیت آمیز شدن طرح را( ارزشیابی مستمر و بهسازی فرایندهای کاری، جلب همکاری موثر مراجع مرتبط، نظارت ستادی و متمرکز، آموزش های آبشاری و موثر عوامل ذیربط، کیفیت محتواهای آموزشی، بازخورد مستمر طرح، تجهیز سامانه بهبان و مساله جمع آوری داده ها و به روزرسانی اطلاعات کارگران، نقش تعیین کننده اساتید قطبی و هماهنگ کننده های طرح در زمینه مشاوره و توانمندسازی استقرار برنامه و …) برشمردند.
در ادامه این نشست اعضای تیم پروزه کاج با مدیریت جناب آقای دکتر دماری، ضمن تشریح شیوه نامه اجرایی طرح در سطوح استانی و شهرستانی و تبیین انتظارات و مطالبات مورد نظر، به سوالات عوامل اجرایی و دست اندرکاران پاسخ های مکفی ارائه نمودند.