امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

برگزاری جلسات شورای محیطی ارتباط با صنعت پژوهشکده علوم اعصاب در سال ۱۳۹۸

جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای محیطی ارتباط با صنعت پژوهشکده علوم اعصاب در سال ۱۳۹۸

جلسه تاریخ جلسه
اول ۹۸/۰۴/۰۵
دوم ۹۸/۰۶/۰۳
سوم ۹۸/۰۸/۱۲
چهارم ۹۸/۱۰/۰۸
یکشنبه ساعت جلسه ۷ الی ۹ صبح