امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

نشست مشترک اساتید علوم پایه وبالینی

چنانکه استحضار دارید از عمده ترین چالش های پژوهشی کشور در حوزه علوم پزشکی تعریف موضوعات پژوهشی مسئله محور و مبتنی بر نیازهای واقعی از یک سو و ارائه الگوی مطلوب ارتباط علوم پایه و بالینی از سوی دیگراست. در راستای حرکت به سمت رفع چالش های مذکور، پژوهشکده علوم اعصاب«بازتوانی عصبی» درصدد است با برگزاری سلسله نشست های تخصصی مشترک با حضور اساتید علوم پایه و بالینی نسبت به طراحی یا تعریف طرح های پژوهشی و فناورانه نیاز محور مبنی بر مسایل واقعی موجود در تشخیص، درمان و توان بخشی بیماران مراجعه کننده به به کلینیک ها و مراکز درمانی اقدام نماید.

 


نخستین نشست این مجموعه بنا به اعلام نیاز همکاران بالینی در مرکز تحقیقات ام.اس پژوهشکده اختصاص به موضوع ، لزوم توجه و استفاده از ظرفیت Personalized Medicine (طب فرد محور) در درمان بیماران ام.اس می باشد. در این نشست ارائه کوتاهی از تبیین و تشریح مسئله از سوی همکاران بالینی صورت گرفته و اساتید علوم پایه نیز ارائه ای در خصوص ظرفیت های پزشکی فرد محور در این خصوص خواهند داشت و در ادامه پس از بحث و گفتگو و تبادل نظر سعی خواهد شد موضوعات دقیق و مشخصی برای تعریف پروژه های مرتبط استخراج گردد که مورد نیاز و حمایت مرکز تحقیقات ام .اس خواهد بود و با همکاری اساتید مشارکت کننده علوم پایه و بالینی در نشست طرح های پژوهشی تنظیم و عقد قرارداد میگردند.
این نشست در تاریخ ۲۱/۰۵/۹۷ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ در محل انتهای بلوار کشاورز-مجتمع بیمارستان امام خمینی ساختمان ریحانه طبقه سوم سالن اجتماعات برگزار می گردد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۱۰۸ خانم محمدی تماس حاصل فرمایید..