امروز: دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

تغییرات اعمال شده در فرمت الکترونیکی شرکت در کنگره وارایه مقاله در همایش های خارج از کشور

معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص تغییرات اعمال شده در فرمت فرم الکترونیکی شرکت در کنگره و ارائه مقاله در

همایش های خارج از کشور اعلام نمود :

در خصوص تغییرات اعمال شده در فرمت فرم الکترونیکی شرکت در کنگره و ارائه مقاله در همایش های خارج از کشور، نظر به الزام صحیح بودن نام و نام خانوادگی و همچنین مرتبه علمی افراد در نامه سفارت، خواهشمند است دستور فرمایید به همراه نامه تایید شرکت و ارائه مقاله در همایش های خارج کشور طبق فرمت پیوست، تصویر آخرین حکم استخدامی با امضاء و تصویر پاسپورتایشان نیز از طریق اتوماسیون ارسال گردد.

فایل پیوست…