امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت تماس
یاشار جعفری سرپرست حسابداری ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱   داخلی ۱۰۴
فائزه نورایی حسابدار پژوهشکده ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱   داخلی ۱۰۴
اسماعیل زاهدی حسابدار پژوهشکده ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۱۰۵
محمود صفری مسئول کارپردازی ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۳۰۴
فریبا نعیمی راد مسئول دفتر(ریاست) ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۱۰۳
شبنم ارژنگی کارگزین ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۱۲۰
فاطمه محمدی کارشناس امور پژوهشی پژوهشکده ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۱۱۷
سمانه میرزائی کارشناس امور آموزش و کمیته اخلاق پژوهشکده ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۳۰۸
صادق بیژنی شریف  کارشناس IT ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۱۰۲
مرتضی محمودی ۶۶۵۸۱۵۶۰-۶۱ داخلی ۱۲۷