امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

واحد نیاز سنجی وپروژه یابی

تعیین الویت های پژوهشی در راستای ارتقاء سلامت جامعه، ارتقاء جایگاه علمی و اعتباری مراکز تحقیقاتی، ارتقای سطح پژوهش ها و کاربردی و هدفمند کردن آن ها امری اجتناب ناپذیر است. با درنظرگرفتن محدوديت در بودجه هاي تحقيقاتي، نيروهاي انساني و لزوم به سوق دادن تحقيقات به سمتي كه كل جامعه بتواند از نتايج آن بهره مند شود ، ضروري است كه اولويت هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي كشور و دانشگاه ها در ارتباط با اولويت هاي تحقيقاتي ملي، منطقه اي و حتي جهاني باشد.

تعیین الویت های پژوهشی باید در راستای چشم انداز و برنامه ریزی بلند مدت هر مرکز باشد، برای این منظور لازم است تا در طول یک برنامه ریزی آینده نگر الویت های پژوهشی بعنوان زیر بنای مدیریت پژوهش در جهت پیشرفت و توسعه مشخص شوند.

تعیین اولویت های پژوهشی به منظور هدایت و تخصیص منابع به مهمترین نیازها، تلاش برای برقراری عدالت، ‌توجه به نیازهای گروههای آسیب پذیر و تقویت ارتباط بین پژوهش، عمل و سیاست گذاری است لذا باید فرآیند تعیین نیازها متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی کشور و با نگاه به نقشه جامع علمی سلامت طراحی و اجرا گردد. تعیین اولویت­ها در پژوهش­های حوزه­ی سلامت، گامی آغازین و اولیه و فرآیندی مستمر و مداوم است که فقط برای یک بار انجام نمی­شود

 

جدول تعیین اولویت های پژوهشی پژوهشکده