امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

هیات رئیسه پژوهشکده

دکتر سید حسن امامی رضوی ( رئیس پژوهشکده )

دکتر سید حسن امامی رضوی ( رئیس پژوهشکده )

 

دکتر سیدخلیل پسته ای ( معاون پشتیبانی پژوهشکده )

دکتر بابک نگاهداری ( معاون پژوهشی پژوهشکده)

دکتر بابک نگاهداری ( معاون پژوهشی پژوهشکده)

دکتر مژده قبایی (معاون آموزشی پژوهشکده )

دکتر مژده قبایی (معاون آموزشی پژوهشکده )

 

دکتر مجید غفارپور

( رئیس مرکز تحقیقات مغز واعصاب)

دکتر سید محمد قدسی

( رئیس مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی)

دکتر رامین کردی

( رئیس مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی)

دکتر محمدعلی صحرائیان

(رئیس مرکز تحقیقات ام اس )

دکتر سید شهاب الدین صدر

(رئیس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی)