امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

معاون تحقیقات و فناوری پژوهشکده

 

 

دکتر بابک نگاهداری

شماره تماس : ۶۱ -۶۶۵۸۱۵۶۰     داخلی : ۱۰۸

پست الکترونیکی :   b-negahdari@sina.tums.ac.ir