امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

برنامه های بین الملل

همکاریهای علمی بین المللی پژوهشکده علوم اعصاب

  • تهیه و تنظیم برنامه بازدید میهمانان خارجی  دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی خارج از کشور،‌ جهت ملاقات، مذاکره و تعیین زمینه همکاری های علمی فیما بین
  • جذب نخبگان و اندیشمندان ایرانی خارج از کشور برای فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری
  • ارتباط نظام‌مند با نهادهای علمی محققان و متخصصان ایرانی مقیم خارج
  •  پایش سازمان‌های تخصصی علمی بین‌المللی و فعالیت‌های آنان ومعرفی آن به پژوهشکده به منظور ایجاد و ارتباط وگسترش همکاری‌ها
  • تلاش در جهت جذابیت بیشتر پژوهشکده برای اساتید و دانشجویان غیر ایرانی و جذب دانشجویان مقاطع تکمیلی مرتبط با مرکز
  • تلاش در جهت تدوین طرح تجمیع کنگره ی سالانه ی مرکز با رویکردی پنج ساله
  • انجام امور مربوط به عقد یادداشت تفاهم‌ها، بیانیه‌ها، موافقتنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری با مراکز پژوهشی  خارج از کشور
  • راه اندازی linkedin مربوط به پژوهشکده
  • راه اندازی google scholar  پژوهشکده
  • راه اندازی researchgate پژوهشکده