امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

اولویت های پژوهشی

 

 

اولویت های پژوهشی پژوهشکده علوم اعصاب «بازتوانی عصبی»

 

 

 

پژوهشکده

 

بازتوانی عصبی

 

 

 

الف) ارتقاء روشهای پیشگیرانه، تشخیص، درمان (کارآزمایی های بالینی) توان بخشی

بیماری های مغز و اعصاب

 

ب ) توسعه نوروتکنولوژی ها

 

ج ) توسعه علوم مغز و اعصاب در حوزه های کاربردی

 

 

مرکز تحقیقات

پزشکی ورزشی

 

 

۱ -بررسی مکانیسمهای درد ،اعتیاد و درمان آن (الف)

 

۲- بررسی تغییرات نرواندوکرین در تروما (ج)

 

۳- توسعه علوم و فناوری های همگرا ( NBIC  ) در تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب (ب )

 

 مرکز تحقیقات

ام .اس

 

 

۱ -انجام مطالعات پایه و بالینی در زمینه ام اس (الف)

۲ -انجام مطالعات پایه و بالینی در زمینه NMO ( الف)

 

 

 مرکز تحقیقات

ضایعات نخاعی

 

 

 

۱ -ارتقاء روش های مراقبت از عوارض ضایعات نخاعی(پیشگیری درد،

تغذیه ، اختالالتجنسی،سیکوسوماتیک، گوارشی

و دستگاه ادراری) (الف)

۲ -ژن درمانی و سلول درمانی در رژنراسیون سیستم عصبی(ب)

۳ -discovery Drug در صرع و درد (ب)

 

 

 مرکز تحقیقات

بیماریهای مغز و اعصاب

 

 

 

۱ -تحقیقات علوم پایه – بالینی پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای صرع و MS ( الف)

۲ -تحقیقات علوم پایه – بالینی پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای نوروماسکوالر  (الف)

۳ -تحقیقات علوم پایه – بالینی پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای سردرد و سکته مغزی (الف)