امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

امور مالی و حسابداری

معرفی  حوزه مالی پژوهشکده

 سرپرست امور مالی پژوهشکده: یاشار جعفری

 کارشناس حسابداری: فائزه نورائی

 کارشناس حسابداری : اسماعیل زاهدی

 

 واحد مالی عهده دار وظایف به شرح زیر می باشد :

 •  نظارت برثبت بموقع كليه عمليات مالي اعم ازوجوه دارائيها، بدهيها ، هزينه ها وتعهدات مالي برمبناي حسابداري تعهدي وتهيه و تنظيم دفاتر وصورتحسابها طبق ضوابط ومقررات وارائه بموقع آنها به امورمالي دانشگاه .
 • نگاهداري وتحويل وتحول وجوه ونقدينه ها واوراق بهادار وهمچنين انجام امورسپرده ها بر طبق مقررات مربوط .
 • ثبت ونگاهداري حساب دارائيهاي ثابت ونظارت برهرگونه جابجائي واعمال درحسابهاي مالي .
 • تامين اعتباردرحدود اعتباراتي كه ازطرف دستگاه اجرائي تعيين وابلاغ ميگردد پس از تطبيق با قوانين ومقررات مربوط .
 • انجام پرداخت هزينه ها در مورد اعتبارات ابلاغي پس از طي مراحل تشخيص ، تامين اعتبار ،‌ تعهد ، تسجيل وحواله وتطبيق آن با قوانين ومقررات مربوط.
 • نظارت دراجراي دقيق تفاهم نامه مبادله شده و رعايت تخصيص ها .
 • انجام پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت و واگذاري تنخواه گردان براساس اعتبارات مصوب تخصيص يافته پس از تطبيق با رعايت قوانين ومقررات و دستورالعملهاي مربوط ومراقبت در واريزبموقع آنها.
 • مراقبت بر واريز بموقع تنخواه گردان كارپردازان و واحدهاي تداركاتي درمواعد مقرر و در صورت وقوع كسري اعلام به امورمالي دانشگاه . بديهي است درمواردي كه دستور پرداختي برخلاف مقررات به شما ارجاع مي شود رعايت دقيق مفاد ماده ۹۰ آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه الزامي مي باشد. 
 • نظارت برثبت به موقع درآمدهاي تحقق يافته وپيگيري در وصول مطالبات و ايصال درآمدها.
 • نظارت بركسروپرداخت مالياتهاي تكليفي درموعد مقرر با رعايت مقررات .
 • نظارت برحفظ و نگهداري و صيانت از اسناد و مدارك مالي و گزارشات.
 • همكاري با حسابرس مقيم وارائه به موقع اسناد حسابداري و مستندات جهت بررسي واظهارنظر.

 

مناقصه و مزایده