امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

اعضاء شورای ارتباط باصنعت

دکتر بابک نگاهداری  عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباس نوروزی جاویدان   عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر سیدمهدی رضایت   عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر محمودرضا حاجی قاسم   عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی   عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر رضا فریدی مجیدی   عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران