امروز: یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

آخرین رویدادها

آخرین رویدادهای مالی پژوهشکده

 

کارانه اسفند ۹۶ پرسنل و دی ۹۶ پزشکان در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۹۷ واریز گردید.

 

اضافه کار تیر ۹۷ به حساب همکاران گرامی در تاریخ ۱۶ مرداد واریز گردید. 

 

 کارانه بهمن ۹۶ پرسنل و آذر ۹۶ پزشکان در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۹۷ واریز گردید.

 

کارانه دی ۹۶ پرسنل و آبان ۹۶ پزشکان در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۹۷ واریز گردید.

 

حقوق خرداد ۹۷  در تاریخ ۲۶ خرداد ماه به حساب همکاران گرامی واریز شد. 

 

  اضافه کار اردیبهشت ۹۷ به حساب همکاران گرامی واریز شد. 

 

 کارانه آذر۹۶ پرسنل و مهر۹۶ پزشکان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ واریز گردید.

 

  اضافه کار فرودین۹۷به حساب همکاران گرامی واریز شد.