امروز: یکشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۷


پژوهشکده علوم اعصاب

خبر ویژه

وب سایت پژوهشکده علوم اعصاب، با محوریت نوروساینس و آخرین دست آوردهای علوم مغز و اعصاب در حوزه های بالین و پایه  راه اندازی شد.

برگزاری نخستین نشست مشترک اساتید علوم پایه و بالینی با موضوع بیماری M.S و پزشکی فرد محور

به همت معاونت تحقیقات و فناوری پژوهشکده علوم اعصاب «بازتوانی عصبی» نخستین نشست از سلسله نشست  های مشترک اساتید علوم پایه و بالینی با موضوع بیماری M.S و پزشکی فرد محور در محل پژوهشکده علوم اعصاب در بیمارستان امام خمینی برگزار گردید.


نشست مشترک اساتید علوم پایه وبالینی

چنانکه استحضار دارید از عمده ترین چالش های پژوهشی کشور در حوزه علوم پزشکی تعریف موضوعات پژوهشی مسئله محور و مبتنی بر نیازهای واقعی از یک سو و ارائه الگوی مطلوب ارتباط علوم پایه و بالینی از سوی دیگراست. در راستای حرکت به سمت رفع چالش های مذکور، پژوهشکده علوم اعصاب«بازتوانی عصبی» درصدد است با برگزاری سلسله نشست های تخصصی مشترک با حضور اساتید علوم پایه و بالینی نسبت به طراحی یا تعریف طرح های پژوهشی و فناورانه نیاز محور مبنی بر مسایل واقعی موجود در تشخیص، درمان و توان بخشی بیماران مراجعه کننده به به کلینیک ها و مراکز درمانی اقدام نماید.

 


همایش ها