امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

برگزاری کنفرانس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

24 مهر 98 ساعت 12:30 کنفرانس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

با عنوان بررسی نقش  حفاظتی هوپرزین-A در صرع برگزار گردید.