امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی  مرکز الکترو فیزیولوژی در روز یکشنبه  23 اردیبهشت 96 ساعت 12 تا یک  تشکیل میشود