امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

معاون پژوهشی

 

دکتر فاطمه نبوی زاده

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

علایق تحقیقاتی : فیزیولوژی گوارش ، غدد و سرطان های سیستم گوارش

               رزومه