امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

مهسا قجرزاده دانشجوی رشته اپیدمیولوژی

عنوان پایان نامه: بررسی الگوی عوارض مزمن، میزان بقا و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در بیماران با اسیب تروماتیک نخاع مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره)، انجمن ضایعات نخاعی، بهزیستی و بیمارستان خاتم الانبیا (ص) 


نازی درخشان راد دانشجوی رشته اپیدمیولوژی

عنوان پایان نامه: تأثیر فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت ( G-CSF) بصورت تزریق زیرجلدی در تغییرات نورولوژیک بیماران آسیب نخاعی تروماتیک تحت حاد: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور


شراره اسکندریه دانشجوی رشته اپیدمیولوژی

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه عوامل خطرزای محیطی بیماری Neuromyelitis Optica  (NMO درمیان بیماران بستری بیمارستان سینا طی سالهای 1395-1394

فارغ التحصیل بهار 1397


مریم شعبانی  دانشجوی رشته پرستاری اعصاب و توانبخشی

عنوان پایان نامه: طراحی مدل توانمندسازی خانواده محور در بیماران ضایعات نخاعی و ارزشیابی اثر آن بر رفتارهای سلامت و کیفیت زندگی


ندابیات دانشجوی رشته سلولی مولکولی

بررسی اثر داروی Atorvastatin در بیان ژنهای TRAF3IP2 و VEGF در سلول های توموری گلیوبلاستوما ی هم کشت داده شده با سلولهای اندوتلیالی HUVEC در داربست فیبرینی